Aktualności

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt budowy kina 5D w Ostrołęce!


Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Funduszy EOG na budowę Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce.

 
W ramach projektu wybudowane zostanie unikatowe Multimedialne Centrum, na które składać się będą: kino 5D z ekranem 360˚, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń. Odtwarzanie filmów 5D w połączeniu z warsztatami i doświadczeniami pozwoli na dotarcie  do szerokiego grona odbiorców - dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców a Centrum stanie się ważnym ośrodkiem promującym ochronę różnorodności biologicznej. Wyżej wymienione narzędzia w przyjemny i łatwy sposób dostarczą wielu praktycznych, ciekawych informacji na temat naszego otoczenia i wpływu jaki na nie wywieramy. 

Technologia odtwarzania filmów w Multimedialnym Centrum Natura daje ogromne możliwości pokazowe, wykładowe i warsztatowe. Obraz, wyświetlany wokół widza przez 6 rzutników, może być traktowany, jako całość lub jako sześć niezależnych projekcji. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę europejską i niezwykle rzadkie na świecie. Jako pierwszy będzie emitowany animowany film "W Królestwie Wielkiego Suma".

Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w prace przy projekcie. 

Partnerem projektu jest Miasto Ostrołęka 

 
The Development Ladder Foundation is carrying out project of building Multimedia Nature Center 


Foundation received grant from the Norwegian funds to build Multimedia Nature Centre.

According to obcectives of the procejct - unique multimedia center will be built, which will consist of: 5D cinema with the screen of 360 ˚, laboratory and moduretic garden where youth will have a chance to participate in workshops and erectile dysfunction to conduct some scientific experiments.

Playing 5D films in conjunction with workshops and experiences will allow to reach a wide audience - children, youth, teachers and parents and the place will become an important center promoting protection of biodiversity.
Those mentioned tools will provide many practical and interesting information about our environment and the impact they exert on them in a fun, easy and pleasurable way. 
The technology used in 5D cinema gives great capabilty for demonstration, lecture and workshop. The image is displayed around the viewer through 6 projectors, and it can be treated as a whole, or as six independent projections. This solution is unique on a European scale and extremely rare in the world.

First film aired will be an animated story „In the Kingdom of the Wels Catfish”. 

We are very grateful for support and help all those involved in the work on the project.

City Ostroleka is a partner of the project.

 


Wyniki konkursu "Ekosfera w mojej miejscowości"

 

Z wielką radością ogłaszamy  wyniki konkursu "Ekosfera w mojej miejscowości".

 

Konkurs został zorganizowany w ramach kampanii społecznej "Ekosfera – miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku" dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięło w nim  udział kilkadziesiąt szkół z całej Polski.

 

Dostaliśmy mnóstwo prac wykonanych  różnorodnymi technikami. Plakaty, prezentacje multimedialne, makiety, rysunki, wyklejanki, opisy, czego tam nie było! W związku z tym wybór zwycięzców był bardzo trudny, zespół Fundacji po bardzo długich i ciężkich naradach wyłonił listę laureatów!

 

Pierwsze miejsce: Gimnazjum nr 57 im. Królowej Jadwigi w Warszawie.

 

Drugie miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żarach.

 

Trzecie miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.

 

Zwycięzcom gratulujemy oraz informujemy, że skontaktujemy się z nimi osobiście.

Pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Wszystkie nadesłane do nas prace były fantastyczne!

 

 

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Sukces Pisany Szminką

 

Z radością informujemy, że Prezes naszej Fundacji Dorota Drozdowska-Szymborska oraz Wiceprezes DODO4STORY została nominowana do VI edycji ogólnopolskiego konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2014 w kategorii Moja Firma.

W celu zagłosowania należy odwiedzić konkursową stronę internatową, zaznaczyć swoją kandydatkę i w dolnej części strony kliknąć "głosuj".

 

Głosowanie potrwa do 24 lutego 2015r. Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęliśmy współpracę z MoneyGram Foundation
Z wielką radością informujemy, że podjęliśmy współpracę z amerykańską MoneyGram Foundation: http://www.moneygramfoundation.org, razem z którą zrealizujemy program edukacyjny w warszawskich domach dziecka. Wybrane przez nas placówki zostaną wyposażone w komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem antywirusowym i biurowym MS Office, który ułatwi dzieciom i młodzieży naukę korzystania z arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów, programu poczty elektronicznej.
 

Na zakupionym sprzęcie zostaną zainstalowane  innowacyjne narzędzia do pracy psychoedukacyjnej z podopiecznymi, które zostały wypracowane przez naszą fundację na przestrzeni ostatnich trzech lat. Są to :
 

Grajki Pomagajki - innowacyjne gry komputerowe dla dzieci w wieku 6-11 lat oparte o metodę bajkoterapii, które wspierają rozwój emocjonalny mający duże znaczenie w edukacji szkolnej. 

Dbajki – Grajki - –animowane filmy psychoedukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej wraz z grami komputerowymi wspierającymi psychoedukację i dojrzałość szkolną.

Story Cheering– - komputerowa diagnoza profilu zawodowego, film i gra komputerowa mające na celu wzrost umiejętności przedsiębiorczych.

IBIS – - geoekonmiczna gra komputerowa, która jest elementem innowacyjnego programu nauczania dla szkół średnich do nauki przedsiębiorczości.
 

Przeprowadzimy szkolenia dla kadry z zakresu naszych innowacyjnych i multimedialnych produktów zainstalowanych na komputerach. Jest to bardzo ważny element projektu, ponieważ wyszkolona kadra wyposażona w nowoczesne narzędzia do pracy z wychowankami, podnosi jakość opieki wychowawczej i wzmacnia efekty edukacyjne podopiecznych. Dostarczone kadrze narzędzia i umiejętności pozostaną w placówce i będą służyły kolejnym podopiecznym.
 

Zorganizujemy wspólnie z wychowankami Domów Dziecka Koncert charytatywny. W ten sposób  uczestnicy projektu zdobędą umiejętności organizacyjne, współpracy w grupie, zarządzania czasem. Nauczą się także w praktyce stosować metodę pracy projektem. Taki sposób gwarantuje wyuczenie przedsiębiorczych postaw, stanowi ciekawy, alternatywny sposób spędzania czasu i przekazywania wiedzy.
 

Mamy nadzieję, że projekt ten, który będzie realizowany do końca marca 2015 roku, będzie początkiem długiej i owocnej współpracy!

English version:

We are happy to announce that we've started our cooperation with the US based MoneyGram Foundation: http://www.moneygramfoundation.org We will be working together on a educationl project for children and teachers in Warsaw orphanages. Orphanages of our choice will be equiped with computers along with basic software such as antivirus and MS Office that will teach kids how to use text editor, spreadsheets or e-mail client properly.

In addition to that on all computers there will be innovative software installed. Psycho-educational programs  created for teachers, parents and children. Those programs were created by our Foundation over the past three years and they are:

  • •Grajki Pomagajki – innovative computer games for children aged 6-11. Those games are based on a therapeutic value of storytelling and were designed to support children’s emotional growth which is very important for school education.
  • Dbajki – Grajki – animated psycho-educational movies prepared for primary school students along with a set of computer games supporting psycho-education and school maturity.
  • Story Cheering – a professional profile computer diagnosis in a form of an animated movie and a computer game. Both design to help develop entrepreneurial skills.
  • IBIS – geo-economical computer game that’s a part of an innovative education program for secondary schools and was designed to teach students the basics of entrepreneurship.

Creating and conducting coachings for orphanages’ teachers on how to use of our innovative, multimedia programs installed on all computers. It’s a very important part of the project because a well-educated staff equipped with modern teaching tools, increases the overall quality level of the care provided by facilities and enhances educational outcomes of their students. Tools delivered to the staff and skills learned will stay in the facility and will serve next groups of children.
 

As a part of practical exercises children will organize a charity concert. They will learn organizational skills, how to work in a group, time and project management. Such a process ensures mastering the entrepreneurial attitude, provides an interesting alternative way of spending time and learning.
 

 We hope that this project, that will be conducted until the end of March 2015 will be just the beginning of a long and successful cooperation!


ZIELONE DNI W SALONACH EMPIK
 

Kraków CH Bonarka 9 listopada 2014r. od godz. 10:00 do 18:00

Warszawa CH Arkadia 16 listopada 2014r. od godz. 10:00 do 18:00

          Gdańsk CH Galeria Bałtycka 7 grudnia 2014r. od godz. 10:00 do 18:00
               Warszawa CH Arkadia 16 grudnia 2014r. od godz. 10:00 do 18:00


Zielone Dni to spotkania odbywające się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ekosfera – miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku”. Kampanię realizuje Fundacja Drabina Rozwoju dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym Partnerów wydarzenia jest sieć Empik.
 

W czasie spotkań gospodarze w ciekawy sposób pokażą, że każdy z nas ma wpływ na to by kształtować miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku. Klienci otrzymają za darmo kolorowe, animowane multibooki o tematyce ekologicznej. Podczas Zielonych Dni klienci otrzymają także bezpłatny dostęp do aplikacji mobilnej na smartfony i tablety.  Ekspert obecny na spotkaniu przekaże wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących m. in. takich tematów, jak uzdatnianie odpadów, oszczędzanie energii, ograniczanie nadmiernego zużycia wody etc. Osoby obecne podczas tego wydarzenia będą mogły również wysłuchać krótkiego wykładu o tematyce ekologicznej.
 

Wszystkie narzędzia, które powstały w ramach projektu i zostaną zademonstrowane w czasie Zielonych Dni będą dostępne do pobrania za darmo ze strony www.twojaekosfera.pl, aby każdy mógł inspirować się do pozytywnego działania na rzecz otoczenia w którym żyje czy przebywa.


Z uśmiechem witamy 2014 rok!


Drodzy! 

Ostatni rok był pełen wyzwań, nowych projektów, ogromu pracy a przy tym wielu emocji - stresu, radości i satysfakcji z tego co robimy.. i że ciągle się rozwijamy. 
Zespół Fundacji chciałby podziękować Wszystkim, za rok owocnej współpracy i wsparcia. Dzięki Wam jesteśmy w stanie tworzyć ciekawe i inspirujące bajki, gry i inne narzędzia wspierające rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dzięki Wam również akcje charytatywne, mają taki wydźwięk i coraz więcej osób bierze w nich udział! Życzymy Wam (i sobie 
 ) aby ten rok był jeszcze lepszy! 

Z Drabiną sięgaj wyżej! 
Pozdrawiamy
Zespół Fundacji 

Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki


Od stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy pracę przy projekcie "Aktywne Łącza Multimedialny System Ekspercki". Projekt skierowany jest do wychowawców w przedszkolach, świetlicach, szpitalach i innych ośrodkach opiekuńczych a jego główną ideą jest wspomaganie rozwoju zawodowego dzięki upowszechnieniu idei flexicurity i przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.

W ramach projektu tworzymy Multimedialny System Ekspercki, który umożliwi wsparcie szkoleniowe, doradcze i narzędziowe. Powstaną szkolenia, na których użytkownicy poznają informacje z zakresu form elastycznego zatrudnienia, samorozwoju, rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, bajkoterapii czy komunikacji z dzieckiem. 

Dodatkowo powstanie system definiowania problemów i wskazywania rozwiązań oraz baza materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z dziećmi przedszkolnymi w tym: bajki multimedialne, mini-gry komputerowe, scenariusze ćwiczeń i zabaw a także artykuły dostarczające wiedzę metodyczną oraz praktyczną. 

Projekt „Aktywne Łącza” realizuje w swych działaniach ideę flexicurity czyli szeroko rozumianych elastycznych form zatrudnienia.

Chcemy rozwijać umiejętność samokształcenia, podnoszenia kompetencji i strategię uczenia się przez całe życie co ma pomóc w radzeniu sobie z dynamicznymi zmianami środowiska pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości z zakresu form i warunków zatrudnienia, organizacji własnej pracy i stosowaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do własnych możliwości łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym i skracać okresy ewentualnego bezrobocia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspn

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media