MCN
IBIS - Interdyscyplinarna Bez Barier Interaktywna Szkoła


Fundacja Drabina Rozwoju w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości szkolenia przygotowała innowacyjny projekt stworzenia programu kształcenia łączącego elementy geografii i przedsiębiorczości na poziomie nauczania szkoły ponadgimnazjalnej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia ogólnego w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczości dzięki zastosowaniu innowacyjnych i interdyscyplinarnych programów nauczania.
 

Geografia i przedsiębiorczość rozwijają wiedzę o współczesnym świecie, zachodzących procesach i umiejętności odnajdywania się w nim. Brakuje jednak interdyscyplinarnego podejścia łączącego oba te przedmioty.
 

Projekt jest odpowiedzią na problemy jakie wynikają z braku rozumienia przez uczniów procesów zachodzących w gospodarce. Na potrzeby projektu zostanie stworzony e-book oraz autorska gra komputerowa łącząca elementy geografii i przedsiębiorczości w logiczną całość. Dzięki stworzonej innowacji uczniowie zrozumieją powiązania między zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie jak np. handel międzynarodowy, zmiany klimatu, przemiany geopolityczne czy kryzys gospodarczy. Spójny materiał umożliwi wykorzystanie wiedzy na innych przedmiotach, a przede wszystkim w codziennym życiu.
 

Nowoczesne technologie skutecznie skupiają uwagę uczniów, pobudzają do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykorzystywania wiedzy i rozumienia procesów przyczynowo – skutkowych. Są szczególnie przydatne podczas pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – trudność w uczeniu się, niepowodzenia i zagrożenia niedostosowaniem społecznym do których szczególnie skierowana będzie gra.

Zapraszamy na stronę internetową projektu. 

 

Organizatorzy
Kapitał ludzkiDrabina rozwojuUnia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media